English Name Short Name CAS No.
Butyl Triglycol BTG
Di-ethylene Glycol DEG 111-46-6
Ethylene Glycol MEG 107-21-1
Methoxy Polyethylene Glycol MPEG 9004-74-4
Neopentyl Glycol NPG 126-30-7
Poly-Ethylene Glycol 200 PEG 25322-68-3
Proplyene Glycol PG 57-55-6
Triethylene Glycol TEG 112-27-6
1, 3- Butylene Glycol 1,3-BG 107-88-0